Disclaimer

1. Algemeen

De algemene voorwaarden gelden voor iedere behandeling, transactie en aanbieding tussen Sabrine Kasno Visagie en de client waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet de schoonheidsspecialiste vóór de eerste behandeling van alle gegevens. Hier geeft de schoonheidsspecialiste aan of dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Indien je klant wordt van Sabrine Kasno Visagie, of om een andere reden persoonsgegevens aan Sabrine Kasno Visagie verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.

Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

• Sabrine Kasno Visagie verwerkt de persoonlijke gegevens van de cliënt in een klantenbestand. 

• Sabrine Kasno Visagie behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

• Sabrine Kasno Visagie zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

3. Garantie

Wimperextensions:

Sabrine Kasno Visagie geeft de cliënt twee dagen garantie op de behandeling, hieronder wordt verstaan het kosteloos bijvullen of verwijderen van de wimperextensions. Deze garantie vervalt als:

• De cliënt de wimperextensions heeft laten onderhouden door iemand buiten de salon van Sabrine Kasno Visagie.

• De cliënt de wimperextensions eraf heeft gewreven door in de ogen te wrijven.

• De cliënt andere producten dan de door de salon geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de wimperextensions.

• De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de wimperextensions, zoals beschreven op de website en folder niet heeft opgevolgd.

De salon geeft geen geld retour.

Producten: 

Sabrine Kasno Visagie geeft 7 dagen garantie voor producten. De garantie op producten vervalt wanneer:

• De cliënt andere producten dan de door de schoonheidsspecialiste geadviseerde producten heeft gebruikt.

• De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

• De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt of volgens persoonlijk advies.

Wanneer de cliënt een product om bepaalde redenen wil retourneren, dan is dit alleen mogelijk wanneer het product niet is aangebroken of is gebruikt. In overleg kan er geld terug gegeven worden of de client kan een ander product uitzoeken voor dezelfde waarde als dat van het teruggebrachte product.

Huid:

Na een behandeling kan de huid een reactie geven. De cliënt wordt hiervan op de hoogte gebracht tijdens de behandeling.

4. Beschadiging & diefstal

Sabrine Kasno Visagie heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt apparatuur, meubilair of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

5. Klachten

Bij een klacht over een behandeling of een product, moet de klacht zo spoedig mogelijk binnen 5 dagen na ontdekking mondeling en schriftelijk gemeld worden aan Sabrine Kasno Visagie.

Sabrine Kasno Visagie moet de klager binnen 5 werkdagen voorzien van een antwoord.

Indien een klacht over de behandelingen gegrond is zal Sabrine Kasno Visagie de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt.

Indien een klacht over de producten gegrond is zal Sabrine Kasno Visagie het aankoopbedrag van de producten gedeeltelijk of helemaal vergoeden.

6. Recht

Op elke overeenkomst tussen Sabrine Kasno Visagie en de cliënt is het Nederlandse recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Sabrine Kasno Visagie en zijn ook in de salon beschikbaar.

Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

De schoonheidsspecialiste is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft mede gedeeld tijdens de behandeling.

Informatie geld als vertrouwelijk als dit door de cliënt is verteld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

De geheimhouding vervalt indien, op de grond van een wettelijke bepaling of een rechtelijke uitspraak de schoonheidsspecialiste verplicht de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij Sabrine Kasno Visagie of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld. Gebruik in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door Sabrine Kasno Visagie.

8. Afspraken

Wanneer de client de gemaakte afspraak niet kan nakomen dient de client zo spoedig mogelijk, echter uiterlijk 24 uur voor aanvang van de gemaakte afspraak dit door te geven aan de schoonheidssalon.
Indien de client de afspraak niet of niet tijdig afzegt, mag de schoonheidssalon hiervoor het volledige behandeltarief in rekening brengen. Het annuleren of verplaatsen van afspraken kan telefonisch, e-mail of via WhatsApp.

Wanneer de client te laat op een afspraak in de schoonheidssalon aanwezig is, zal bij meer dan 5 minuten later de afgesproken behandeling ingekort worden waarbij wel het volledig behandeltarief in rekening zal worden gebracht. Wanneer de client 15 minuten of meer te laat aanwezig is, kan de schoonheidssalon de afspraak annuleren en wel het volledige behandeltarief in rekening brengen. Wanneer de schoonheidssalon later dan de afgesproken starttijd van de behandeling met de behandeling aanvangt, zal de volledig afgesproken behandeling door de schoonheidssalon worden uitgevoerd.

Bij verhindering van het uitvoeren van een afspraak zal de salon dit uiterlijk 24 uut vantevoren aan de client melden.

8.a. Events

 Annulering door de Deelnemer
8.a1. Annulering door de Deelnemer dient schriftelijk te geschieden. Er is slechts sprake van een Annulering wanneer deze door de Deelnemer schriftelijk verstuurd is. Bij uitstel of annulering door de bezoeker aan Sabrine Kasno Visagie/ De Online Salon.nl  zullen de volgende kosten worden berekend:
In het geval van annulering tot 1 week  voor aanvang van het Event: 25% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
In het geval van annulering tot 72 uur voor aanvang van het Event: 50% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
In het geval van annulering tot 24 uur voor aanvang van het Event: 75% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.
In het geval van annulering op de Eventdatum: 100% van het bedrag in de opdrachtbevestiging.

8.a2. Indien Sabrine Kasno Visagie/ De Online Salon.nl het Event uitstelt wordt dit gezien als een annulering tenzij in onderlinge overeenstemming met Deelnemer een nieuwe eventdatum vastgesteld wordt waarop het Event doorgang kan vinden en er overeenstemming is bereikt.

8.a3. Van een annulering is niet alleen sprake wanneer de bijeenkomst geheel of gedeeltelijk vervalt. Er is ook sprake van een annulering en bovenstaande wanneer het aantal deelnemers meer dan 10-30% negatief afwijkt van het totaal gereserveerde aantal van het event.

8.a4.Tot 3 werkdagen voor het evenement kan het definitief aantal deelnemers worden doorgegeven met een maximale afwijking van 10-30% naar beneden. Dit aantal geldt dan als definitief aantal voor de eindfactuur. Bij vermindering van het aantal deelnemers (met een maximale afwijking van 30%) zal het variabele kostendeel op de eindfactuur in mindering worden gebracht. Indien het aantal deelnemers op de dag van uitvoering hoger ligt dan het doorgegeven aantal zal dit worden nagefactureerd tegen de afgesproken prijs per persoon.

9. Inspanningen door schoonheidssalon

Sabrine Kasno Visagie zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

De client zorgt ervoor dat alle gegevens, die redelijkerwijs van belang kunnen zijn voor een goede uitvoering van de behandeling tijdig aan schoonheidsspecialiste worden verteld.

Sabrine Kasno Visagie is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de cliënt is uitgegaan van doorde cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Sabrine Kasno Visagie zal de cliënt inlichten over de financiële consequenties van de wijziging van de behandeling

10. Betaling

Alle prijzen van de behandelingen staan vermeld op de website van de schoonheidssalon en zijn beschikbaar in de salon zelf. De prijzen van de producten worden mondeling aan de client in de schoonheidssalon vermeld. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21 procent BTW.

Acties en aanbiedingen op de website, in advertenties of via andere kanalen zoals social media, zijn geldig in de aangegeven periode of zolang de voorraad strekt.

Na de behandeling dient de client de behandeling en eventuele producten direct contant, per pin of bank overschrijving (betaalverzoek) te voldoen. Bij uitzondering kan een factuur worden meegegeven of kan het worden overgeboekt naar de bankrekening van Sabrine Kasno Visagie. Deze dient binnen 14 dagen te worden voldaan op rekening van Sabrine Kasno Visagie, zoals vermeldt staat op de factuur.

11. Aansprakelijkheid

De salon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de salon is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

De salon is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

De salon draagt geen aansprakelijkheid voor enige (letsel)schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan ten gevolge van eigen opzet of grove schuld, door cliënt te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door de salon te verrichten werkzaamheden of een evenredig deel daarvan.

De salon draagt geen aansprakelijkheid voor (letsel)schade en/of gevolgschade bij cliënt door nalaten en/of handelingen van niet bij haar in dienst zijnde derden.

De salon draagt geen aansprakelijkheid voor enige (letsel) schade aan het oog of oog oppervlak. Client is voorafgaand aan de behandeling op de hoogte gebracht van een eventuele oogontsteking of irritatie die zelden kan optreden vanwege bepaalde bestandsdelen die in de lijm voorkomen.

Client ontvangt geen geld retour wel kan de salon de wimperextensions kosteloos verwijderen na een rustperiode van 2 dagen. Indien de client een behandeling wilt doorzetten is dit op eigen risico. De aansprakelijkheid van de salon, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.

12. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden.

Sabrine Kasno Visagie aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

13. Redelijk gedrag

De cliënt behoort zich in de salon redelijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft de salon het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen. Wederzijds respect in een veilige sfeer zijn een vanzelfsprekendheid tijdens een behandeling.